Privacy beleid Monique Collée

Algemeen
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, klanten die diensten van ons afnemen en geïnteresseerden die contact met ons opnemen (mondeling, per telefoon, per mail of anderszins), en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of omdat u uw gegevens als klant zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geslacht
– Adresgegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
– Bankrekeningnummer

Met welk doel?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor een correcte administratie en uitvoering van de te leveren dienst.
– U te informeren over wijzigingen of lopende zaken rondom de diensten die u van ons afneemt.
– Verzenden van onze nieuwsbrief wanneer u klant bij ons bent of wanneer u zich hiervoor zelf heeft opgegeven.
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens welke we verwerken in verband met uw afname van diensten bij mij worden bewaard tot maximaal een jaar nadat u gestopt bent met het afnemen van diensten. Daarna worden ze verwijderd en zult u bij een opnieuw aanmelden uw gegevens opnieuw moeten opgeven.
Wanneer u zich heeft aangemeld voor de mailinglijst van onze nieuwsbrief worden uw naam en mailadres gebruikt voor het maximaal 1 keer per maand toesturen van deze nieuwsbrief. Uw naam en email adres worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de mail-lijst. Ze worden verwijderd van deze lijst wanneer u zich daarvoor afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@collee.eu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@collee.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Op de site www.collee.eu worden geen bezoekgegevens bijgehouden. We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Op de site zijn soms wel knoppen opgenomen om ons te kunnen volgen via de sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, of om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Klachten
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen waar mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
(laatste aanpassingen: maart 2021)